Eerlijke voorlichting en vrije vaccinatiekeuze

Eerlijke voorlichting en vrije vaccinatiekeuze

Onderstaand artikel over eerlijke voorlichting en vrije vaccinatiekeuze heb ik overgenomen van de Rijks Universiteit van Groningen en betreft het promotieonderzoek van Maarten van Wijhe. Het beschrijft het verloop van besmettelijke ziektes door de jaren heen. Ook toont het aan dat de invloed van ons Rijks vaccinatieprogramma (RVP) vele malen kleiner is dan ons wordt verteld.

Een eerste stap op weg naar gezondheid is naar mijn mening het versterken en behouden van een sterk immuunsysteem. We kunnen daarop zelf grote invloed hebben. Om te beginnen met gezond voedsel, genoeg beweging en voorkomen dat stress chronisch wordt.

Meer informatie over hoe je een zwak immuunsysteem kunt versterken en behouden? Neem contact op met de praktijk.

Het nut van eerlijke voorlichting en vrije vaccinatiekeuze

De wetenschap en de media zouden zich samen hard dienen te maken voor het onthullen van de waarheid. De wetenschap ontdekt het, en de media maakt het toegankelijk voor de burger. Dit zou zo moeten zijn, maar geld, macht en ambitie kunnen de waarheid ongemerkt geweld aandoen. Het promotieonderzoek van Maarten van Wijhe is hier een goed voorbeeld van.1 Onderstaand artikel beschrijft hoe de cijfers laten zien dat een drastische afname in sterfte niet door vaccins veroorzaakt kan zijn, en hoe het wetenschappelijk onderzoek nu al twee jaar wordt gebruikt om de burger op het verkeerde been te zetten.

Wat is het nut van het Rijksvaccinatieprogramma?

CBS boeken sterfte statistieken‘In welke mate heeft het Rijksvaccinatieprogramma bijgedragen aan het voorkomen van ziekte en sterfte sinds het begin van de 20ste eeuw?’ Dit is de vraag die Maarten van Wijhe e.a. zich stelde in zijn promotieonderzoek. Hij onderzocht de rol van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in het reduceren van kindersterfte sinds de invoering in 1953 in Nederland.’ Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)2

Cijfertjes, cijfertjes en nog meer cijfertjes

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), is een overheidsorgaan waar – op kosten van de burger – de sterftecijfers aan infectieziektes worden bijgehouden. Op het RIVM werken mensen die – op kosten van de burger – daar dikke rapporten over schrijven met grafiekjes.

Waarom de nadruk op ‘op kosten van de burger’? Omdat ik vind dat de burger recht heeft op deze informatie. We betalen ervoor, en we hebben deze informatie nodig om een bewuste keuze te kunnen maken. Het zou duidelijk moeten zijn voor de bevolking wat de drastische afname veroorzaakte aan infectieziektes in de eerste helft van de 20ste eeuw – nog voor de start van het RVP.

Ter verduidelijking voor de lezer: Dit is een lange blogpost. Mensen die al goed geïnformeerd zijn over de leefomstandigheden in de 19e en 20ste eeuw (en het effect daarvan op de ernst en sterfte aan infectieziektes) en die direct naar de bespreking van het onderzoek willen: scroll naar beneden tot het kopje ‘Effect of vaccination? Historical analysis?’ voor de wetenschap.

De levensomstandigheden in de 19e en 20ste eeuw

kinderarbeid100 jaar geschiedenis in een paar alinea’s is een onmogelijke zaak, maar misschien is het onderstaande genoeg om een indruk te krijgen van de levensomstandigheden die verantwoordelijk waren voor een hoge (kinder)sterfte aan infectieziekte in de 19e en 20ste eeuw.

‘Europa was in de late negentiende eeuw getuige van een volksverhuizing. Miljoenen mensen verruilden toen hun agrarische omgeving voor een woning in de stad. Momenteel zien we die massamigratie op mondiale schaal, vooral in China, Afrika en Latijns-Amerika. Verstedelijking en modern leven horen blijkbaar bij elkaar.

‘Koninkrijk vol sloppen’ gaat over het begin van de stedengroei in Nederland. Het stille land met 3 miljoen zielen in 1850 was vijftig jaar laten in en rond de grote steden een drukke moderne wereld gewonden. Maar rond 1900 wemelde het daar ook van overbevolkte krotten en mensen pakhuizen. Schoon water, deugdelijk voedsel, frisse lucht en modern sanitair waren in de achterbuurten zeer zeldzaam. In alle grote steden hoopte het weeë vuil zich spectaculair op. Meer dan een miljoen Nederlanders leefden in een situatie die overeenkomsten vertoont met de slums van de huidige Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse metropolen. Auke van der Woud beschrijft die halfvergane oude wereld in de duistere delen van de stad.’ ‘Koninkrijk vol sloppen – achterbuurten en vuil in de 19e eeuw’ – Auke van der woud

De slechte levensomstandigheden veroorzaakten ziektes. Cholera bijvoorbeeld is een ziekte die wordt veroorzaakt door het drinken van besmet water.

‘Therapeutisch gezien stond de medische stand tegenover cholera met lege handen, al probeerde men uiteraard van alles: warme baden, inwrijven van de huid met mosterdpappen en tincturen tegen de krampen, braakmiddelen en aderlating. Ter opwekking van versufte patiënten werd ammoniak gebruikt en ook van andere inwendige geneesmiddelen (kamfer, bismut, opium) verwachtte men heil’. ‘Van pest tot aids – vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam.’ – Annet Mooij

De mensen leefden onder erbarmelijke omstandigheden; geen schoon drinkwater, geen volwaardige, gevarieerde voeding, geen frisse lucht, geen sanitaire voorzieningen etc. Vooral jonge kinderen werden in grote getale ziek en de arts en de apotheker hadden in die tijd niet veel om het lijf.

‘Niet de gehele medische stand was overtuigd van het nut van dit soort goedbedoelde probeersels in de strijd tegen de cholera. Er was een vooruitstrevende groep artsen, de hygiënisten geheten die het verband onderzochten tussen het vóórkomen van ziekten aan de ene kant en de hygiënische omstandigheden aan de andere kant.’ ‘Van pest tot aids’ – Annet Mooij

Gelukkig hadden sommige artsen hun gezonde verstand nog paraat. De hygiënisten – die zich afgekeerd hadden van het reguliere medische denken in die tijd – richten zich niet op het behandelen van de slachtoffers, maar op het wegnemen van de oorzaken.

‘De hygiënisten hebben zich met vrijwel alle aspecten van de openbare gezondheidszorg beziggehouden: riolering, vuilophaal, voedselkwaliteit, drinkwatervoorzieningen, woningbouw voor de minvermogenden, de inrichting van scholen, werkplaatsen en fabrieken, voorlichting en volksopvoeding; er was maar weinig dat aan hun aandacht ontsnapte’. ‘Van pest tot aids – vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam.’ – Annet Mooij

Hebben de hygiënisten veel invloed gehad op het verbeteren van de Volksgezondheid? Ja – gigantisch veel. Hadden vaccins hier iets mee te maken? Nee, de dramatische afname van de sterfte aan infectieziektes vond plaats in de periode vóórdat er gevaccineerd werd.

Extreme armoede veroorzaakte ziekte en met het afnemen van extreme armoede nam de sterfte aan infectieziektes ook af

Grafieken

De grafieken over de afname van sterfte in Nederland komen overeen met grafieken in alle nu rijke westerse landen, die allemaal door volgende proces heengegaan zijn:

1. De mensen trokken halverwege de 19e eeuw naar de steden op zoek naar werk; leefden in sloppenwijken zonder de minimale voorwaarden voor gezondheid (schoon drinkwater, volwaardige voeding, frisse lucht etc.), en dit veroorzaakte ziektes.

2. De mensen werden zich ervan bewust, veranderen met veel pijn en moeite hun manier van leven en de ziektes namen voor 90-100% af in ernst en sterfte.

3. Daarna kwam de start van vaccinatieprogramma’s – en als de ziekte nog niet verdwenen was ging de afname aan sterfte nog na de introductie van het vaccin nog een paar procent verder door.

Het onderstaande plaatje geeft de cijfers weer van drie kinderziektes in Engeland.3 In de periode vóór vaccinatie namen alle drie de kinderziektes af met meer dan 99%. Roodvonk nam in gelijke mate af als de kinkhoest en de mazelen, maar tegen roodvonk is nooit gevaccineerd. Zou het kunnen dat als er nooit tegen de mazelen en de kinkhoest zou zijn gevaccineerd dat die laatste 0,2% net als bij de roodvonk ook gewoon afgenomen was? Het lijkt waarschijnlijk.

Daling sterftecijfers

Het verschil tussen ‘evidence based’ en wetenschappelijk bewijs

Het RVP is ‘evidence based’ zeggen de artsen op het consultatiebureau. De medische wereld eigent zich daarmee op schaamteloze wijze het harde werken van de hygiënisten toe, dat dramatische afname heeft bewerkstelligd in de periode vóór de start van het RVP, en bovendien: ‘evidence based’ is een leugen. Evidence based betekent letterlijk: ‘gebaseerd op bewijs’ – maar er valt niets te baseren op bewijs, want dat bewijs bestaat niet.

De enige manier om een oorzaak-gevolg relatie te bewijzen is middels CRT-studies. Dat zijn grootschalige studies met in dit geval een ongevaccineerde controlegroep. Er is nergens ter wereld onderzoek gedaan waarbij een gevaccineerde groep vergeleken werd met een ongevaccineerde groep ten tijde van de introductie van vaccins. Dus de wetenschap die zou kunnen bewijzen dat de afname die optrad na de introductie van vaccins ook daadwerkelijk komt door de vaccins (of gewoon het staartje was van de dramatische afname die voortkwam uit de verbeterde hygiëne en verbeterde welvaart) ontbreekt.

Effect of vaccination? Historical analysis?

De titel van het onderzoek van Maarten van Wijhe is: ‘Effect of vaccinationprogram on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis’ – wat zoveel wil zeggen als: ‘Effect van vaccinatieprogramma op de sterfte onder kinderen en jongvolwassen in Nederland in de 20ste eeuw: een historische analyse’

VaccinspuitDeze titel is om drie redenen misleidend. Het suggereert ten eerste dat het RVP een effect gehad heeft over de hele 20ste eeuw, maar het RVP is pas van start gegaan in 1957 en kan dus alleen maar effect hebben op de tweede helft van de 20ste eeuw. Ten tweede suggereert ‘historische analyse’ dat men de geschiedenis erop nageslagen heeft om te bepalen wat de effecten waren van de (levens)omstandigheden – bijvoorbeeld de sociale en economische condities, en politieke gebeurtenissen – zoals twee wereldoorlogen, op de kindersterfte in de 20ste eeuw. Ten derde suggereert ‘kinderen en jongvolwassenen’ dat er alleen cijfers die kinderen betreffen bestudeerd zijn, en – zoals we zo direct zullen zien – dat klopt niet.

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

De vraag die Maarten in het proefschrift stelt, stellen vele ouders al jaren. Wat is nou eigenlijk het nut van het RVP? Werken die vaccins? Wat zou er zijn gebeurd als we nooit begonnen zouden zijn met het RVP? Hebben we ze eigenlijk wel nodig? Kinderen hebben toch een aangeboren immuunsysteem?

Om achter de waarheid te komen hebben we cijfers nodig, en niet alleen dat, we hebben de bron van de cijfers nodig. Alles wat daarna komt; het RIVM, de media etc. manipuleren cijfers naar eigen behoeven. Inclusief Maarten zoals we zo zullen zien.

Door Bij CBSSamen met Désirée Rover, schrijfster van het boek: ‘Baarmoederhalskanker – HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’ heb ik geprobeerd om de cijfers in kaart te krijgen. We zijn verscheidene keren naar het CBS geweest, en hebben ons wekenlang over getalletjes gebogen. Het zou niet aan de ouders moeten zijn om dit te moeten doen – daarvoor zijn overheidsinstanties – het heeft ons mooie inzichten opgeleverd, maar om verschillende redenen hebben wij het idee om de cijfers in grafieken om te zetten losgelaten.

De afname van de sterfte in beeld

In het RIVM-rapport: ‘The effects of vaccination, the incidence of the target diseases’ staan grafiekjes van de afname in sterfte.4 Cruciale informatie die, samen met goede voorlichting over hoe je om dient te gaan met een ziek kind (voldoende drinken, voldoende rust, geen tocht, eventueel wat vitamine C, beschikbaarheid van liefdevolle ouder of verzorger), onze angst voor natuurlijke en functionele processen van ons lichaam weg zou kunnen nemen.

Als we naar de cijfers kijken – vóór en na de introductie van het vaccin, is het duidelijk dat, óf de sterfte aan de ziekte al dramatisch was afgenomen vóór de start van het vaccin ertegen, óf de ziekte zo langzaam afnam ná de introductie van het vaccin dat je niet kunt stellen dat het vaccin goed ‘werkte’.

Hieronder staan de grafieken van de 7 ziektes die in het onderzoek van van Wijhe bestudeerd zijn. Het voorwerk was allang gedaan door het RIVM.

Mazelen

Het mazelenvaccin werd in 1976 toegevoegd aan het RVP* (deze grafiek loopt van 1901 – 1995)• In de periode vóór vaccinatie 1901 – 1975 zijn er 37.603 sterftegevallen gemeld. De piek van 2741 sterfgevallen in 1901 nam af tot 1 geval in 1975.

In de periode ná vaccinatie 1976 – 1995 zijn er nog 13 sterfgevallen gemeld.

In 1901 waren er 2741 sterfgevallen en in 1975 was dat afgenomen tot 1 sterfgeval.
Daarna pas, in 1976 is men begonnen met vaccineren tegen mazelen.

grafiek mazelen voor en na introductie vaccinatie

De grafiek in de rechter boven hoek is een uitvergroting van de grote grafiek vanaf 1960. Op de grote grafiek is beter te zien dat er in 1960 nauwelijks meer sprake was van sterfte aan de mazelen.

Bof

Het bofvaccin in 1987 toegevoegd aan het RVP (deze grafiek loopt van 1950-1995)

In de periode vóór vaccinatie 1950 – 1986 zijn er 69 sterfgevallen gemeld. De piek van sterfgevallen in 1950 van 9 sterfgevallen nam af tot 2 in 1986. Van de 69 sterfgevallen waren er 39 ouder dan 20. Cijfers over de periode 1901 – 1950 ontbreken in het rapport, en ook op de site van het RIVM.

In de periode ná vaccinatie 1987 – 1995 is er 1 sterfgeval gemeld.

In 1950 waren er 9 sterfgevallen en in 1986 nog maar 2 sterfgevallen. Daarna pas, in 1987, is men begonnen met vaccineren tegen de bof.Sterftecijfers Bof Rapport RIVM

Rodehond

Het rodehondvaccin in 1987 toegevoegd aan RVP**(deze grafiek loopt van 1950-1995)

In de periode vóór vaccinatie 1950 – 1986 zijn er 16 sterfgevallen gemeld. Piek in 1950 van 2 sterfgevallen – nam af tot 0 in 1986. Cijfers over de periode 1901 – 1950 ontbreken in het rapport, en ook op de site van het RIVM

In de periode ná vaccinatie van 1987 – 1995 zijn er geen sterfgevallen gemeld.

In 1950 waren er 2 sterfgevallen en in 1986 0 sterfgevallen. Daarna pas, in 1987 is men begonnen met vaccineren tegen de rodehond.Sterftecijfers Rode hond Rapport RIVM

Polio

Het poliovaccin is ingevoerd in 1957***(deze grafiek loopt van 1950 – 1995)

In de periode vóór vaccinatie 1950 – 1956zijn er 261 sterfgevallen gemeld. Er zijn twee pieken geweest van 74 gevallen; één in 1952, en één in 1956. Van de 261 sterfgevallen waren er 159 jonger dan 20 jaar. De sterfgevallen in de periode van 1901-1950 ontbreken in het rapport, en ook op de site van het RIVM.

In de periode ná vaccinatie 1957 – 1995 zijn er nog 141 sterfgevallen gemeld

Polio is pas na ruim 20 jaar na opname van het poliovaccin in het RVP ‘verdwenen’. Het is moeilijk om te schatten in hoeverre het vaccin hiertoe bijgedragen heeft.

Difterie

Het difterievaccin is in 1962 toegevoegd aan het RVP*** (deze grafiek loopt van 1950-1995)

In de periode vóór vaccinatie 1950 – 1961 zijn er 954 sterfgevallen gemeld. De piek van sterfgevallen in 1950 van 196 gevallen, nam af tot 2 in 1961.

In de periode ná vaccinatie 1962 – 1995 zijn er nog 5 sterfgevallen gemeld.

Op de website van het RIVM staat dat er elk jaar 100 – 10.000 mensen overleden aan de difterie. Als dat klopt dan zou er een gigantische daling plaatsgevonden moeten hebben in de periode van 1901 – 1950. Deze cijfers ontbreken in het rapport en ook op de site van het RIVM.https://www.rivm.nl/Onderwerpen/D/Difterie

Sterftecijfers Difterie Rapport RIVM

Tetanus

Het tetanusvaccin is in 1962 toegevoegd aan RVP*** (grafiek 1950 – 1995)

In de periode vóór vaccinatie 1950 – 1961 zijn er 262 sterfgevallen aan tetanus gemeld.

In de periode ná vaccinatie 1962 – 1995 zijn er nog 95 sterfgevallen gemeld.

De cijfers in de periode 1901-1950 ontbreken in het rapport, en ook op de site van het RIVM. Na de introductie van het vaccin daalde het aantal sterfgevallen in de eerste 10 jaar met gemiddeld slechts met minder dan 1 sterfgeval per jaar. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre het vaccin daarvoor verantwoordelijk was.

Kinkhoest

Het kinkhoestvaccin is in 1962 toegevoegd aan het RVP***(grafiek 1905 – 1995)

In de periode vóór vaccinatie 1905 – 1961 zijn er 31.917 sterfgevallen aan kinkhoest gemeld. De piek van sterfgevallen in 1908 van 1325 sterfgevallen nam af tot 2 in 1986.

In de periode ná vaccinatie 1962 – 1995 zijn er nog 19 sterfgevallen gemeld.

In 1908 waren er 1325 sterftegevallen aan de kinkhoest. In 1961 waren dat er 2. Daarna pas, in 1962 pas is men begonnen met vaccineren tegen kinkhoest.Sterftecijfers Kinkhoest Rapport RIVM

De grafiek in de rechter boven hoek is een uitvergroting van de grote grafiek vanaf 1952. Op de grote grafiek is beter te zien dat de sterfte aan kinkhoest tegen die tijd al enorm gedaald was.

Als we naar de cijfers kijken is het duidelijk dat:

• óf de ziekte al dramatisch was afgenomen vóór de start van het vaccin ertegen

• óf de ziekte zo langzaam afnam ná de introductie het vaccin dat je niet kunt stellen dat het vaccin goed ‘werkte’

Resumerend kunnen we zeggen dat de rol van het RVP van ondergeschikt belang was op de afname van de sterfte aan infectieziektes. Het is lastig om percentages te berekenen, maar naar schatting vond 90% – 95% van de afname vóór de start van het RVP plaats. En er is niet bewezen dat de laatste 5% – 10 % van de afname door vaccins komt, of dat dit het staartje was van de daling die al gaande was.

De media en de Vaste Prikdag

Op 13 april 2017 presenteerde Maarten van Wijhe zijn onderzoek op de ‘Vaste Prikdag’ – een nascholingsdag voor consultatiebureauartsen. Het is kort na een uitzending bij Pauw, waar drie ouders, waaronder ik, trachtten naar voren te brengen dat vaccins bijwerkingen hebben en de vraag is of we ze nodig hebben omdat de grootste daling al voltooid was voor de start van het RVP.

De consultatiebureauarts die ook aan tafel zat had 6 minuten spreektijd om dit met feiten te weerleggen, maar dat kon ze natuurlijk niet, want noch de cijfers (noch het ontbreken van bewijs dat vaccineren veilig is) werken in het voordeel van het RVP. Ik heb toen gemerkt hoe groot de machten en krachten achter de schermen zijn. We hadden als ouders een belangrijk punt neergezet, waar we met zijn allen over geïnformeerd zouden moeten worden en over zouden moeten nadenken. Maar de volgende dag werd de uitzending van het internet gehaald.

Pauw – die aan het begin van de talkshow nog zei: ‘Maar wat is er nou zo erg aan die mazelen, dat kreeg toch iedereen? (dat klopt), las de dag na de uitzending een verklaring voor waarin hij zei dat: ‘het onderwerp uit balans geraakt was’ – en dat klopt niet. De arts had net zoveel spreektijd als de ouders samen. Heeft hij een telefoontje gehad en is hij toen overstag gegaan?

Na mijn ‘optreden bij Pauw’ ben ik volledig door het slijk gehaald. Na twintig jaar onderzoek, na het schrijven van een boek en een website, na gesprekken met talloze ouders, na het opvoeden van twee ‘vaccinvrije kinderen’ werd ik niet alleen uit beeld gehaald, maar ook neergezet als ‘complotdenker’ en ‘anti-wetenschapsactivist’. Ik kreeg letterlijk te horen tussen alle haatmail dat een journalist van het NRC vond dat ik ‘uitgeschakeld had moeten worden’. Onnodig te zeggen dat ik me in die tijd afgevraagd heb of ik de kar nog langer kon, en wilde trekken.

Ik was benieuwd hoe Maarten zijn onderzoek aan de consultatiebureau-artsen op de Vaste Prikdag zou presenteren. En tot mijn stomme verbazing gaf hij me – in bedekte termen – gelijk.
De volgende plaatjes zijn afkomstig van zijn powerpoint en te vinden op het internet.5

“…als je naar de cijfers kijkt die worden bijgehouden door het CBS, dan waren de bof, mazelen en rodehond geen ziektes meer waar honderden aan stierven.… 90% van de daling in ziektes was al voltooid voor we begonnen met vaccineren”. – Door Frankema

Plaatje powerpoint presentatie Maarten vanWijhe

En ook het volgende plaatje is afkomstig van de presentatie van van Wijhe op de Vaste Prikdag.

De onderstaande grafiek is een gecombineerde grafiek van alle 7 ziektes.

Links van de blauwe, verticale lijn (start vaccinaties) is de periode dat we nog niet vaccineerden (1900 tot 1952)

Rechts van de blauwe, verticale lijn (start vaccinaties) is de periode dat we wel vaccineerden. Maar de verticale lijn in deze grafiek moet zelfs nog verder naar rechts. Hij staat bij 1953, het jaar waarin men begon te vaccineren tegen difterie, maar het Rijksvaccinatieprogramma is officieel pas gestart in 1957. En het bijvoorbeeld het BMR-vaccin werd pas toegevoegd aan het RVP in 1987.

Neem even de tijd om in de grafiek te kijken wanneer dat was … Ziet u het staan? 1988? En dan net daarvoor? Ziet u dat de sterfte zowel in de leeftijdsgroep van 1-5 jaar (groene lijn) als in de leeftijdsgroep van 5-15 (rode lijn) jaar zo goed als nul was???

lezing Maarten van Wijhe Vaste Prikdag

De plaatjes kwamen in twee minuten voorbij, kennelijk niet genoeg om bij de honderden ConsultatieBureau-artsen die om mij heen zaten op de bewuste Vaste Prikdag binnen te laten komen dat er iets vreemds aan de hand is. Er werden in ieder geval geen vragen over gesteld.

Wat de overheid zou moeten doen en niet doet

Steeds meer ouders willen kunnen afwegen wat een groter risico is, een levenslange handicap of overlijden door een infectieziekte, of een levenslange handicap of overlijden door een vaccin. De overheid houdt – op kosten van de burger – de cijfers bij. Die zijn gedigitaliseerd, met andere woorden: staan in de computer, met een druk op de knop zouden ouders moeten kunnen vinden wat de ziekte, – en sterftecijfers zijn per leeftijd, en per ziekteverwekker, en per jaar. Zodat ze kunnen opzoeken hoe groot bijvoorbeeld de kans is voor een 14-jarige om meningokokken W – ziekte op te lopen, of te kunnen opzoeken hoeveel kinderen er stierven aan de bof vóór de introductie van het vaccin ertegen etc. etc.

Alleen als we de cijfers hebben kunnen we zelf nadenken over het ‘gevaar’ van de ziekte, en daarom krijgen we ze waarschijnlijk niet. Er wordt een arts tussen gezet, of een journalist…

De media

Het onderzoek van Maarten van Wijhe is uitgebreid in de media gekomen. En na twee jaar steekt het nog steeds de kop op om het RVP te ondersteunen. De conclusie van het onderzoek is dat er naar schatting 36 levens per jaar gered worden. Dit is niet bewezen en het zijn er zelfs niet eens veel. Ter vergelijking: in 2015 stierven er 65 kinderen aan verkeersongevallen.5 Maar de schatting is in de media talloze keren neergezet als een feit.

Teksten uit de krant

Op 25-11-2016 schrijft het NRC:

‘Waarschijnlijk is het Nederlandse vaccinatieprogramma zó succesvol dat het zich nu tegen zichzelf keert’

Het belangrijkste argument van prik-critici is dat vaccineren niet heeft bijgedragen aan de daling van de kindersterfte. Betrouwbare berekeningen leren echter dat de vaccins alleen al in Nederland duizenden levens hebben gered – en nog altijd tientallen levens redden. – NRC

Het is niet eens dat we zeggen dat het niet bijgedragen heeft, maar dat het niet veel bijgedragen kan hebben, want de grootste afname vond plaats – hoeveel keer ik dat nog moet herhalen, ik weet het niet – vóór de start van het RVP. En dit zeg IK niet, dit zegt het CBS. En we zullen zo zien dat er het een en ander schort aan de ‘betrouwbare berekeningen’ van Maarten. Journalistiek heeft kennelijk meer te maken met beeldvorming dan de waarheid op een zo zuiver mogelijke manier te presenteren. Het NRC vervolgt:

‘Maarten van Wijhe schat dat hij er een jaar fulltime aan werkte om de gegevens klaar te maken voor analyse. Zoveel tijd kost het om één van de vele argumenten van de kritische prikkers te weerleggen.’ – NRC

Was het onderzoek eigenlijk wel bedoeld om de waarheid boven tafel te krijgen? Of diende het – en dient het nog steeds – om de toenemende bewustwording van de burger in de kiem te smoren?

Wie heeft het onderzoek betaald?

In het onderzoek van Maarten staat: ‘This research was funded by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport.’ Met andere woorden: het ministerie van VWS. De belangenverstrengelingen beginnen hier. De Nederlandse overheid heeft geen belang bij een onderzoek dat de twijfels van de ouders verder aanwakkert. Het onderzoek moet aantonen dat vaccins een grote rol hebben gespeeld in de daling – zelfs als dit, zoals we hebben gezien – helemaal niet het geval was.

Wie heeft het onderzoek uitgevoerd?

Aan het onderzoek werkten vijf mensen mee. Ze werken allemaal voor het RIVM, de overheidsinstantie een sleutelpositie heeft in de voorlichting en uitvoering van het RVP. Het RIVM heeft, net als VWS geen belang bij een mager succesje; daarmee krijg je de mensen niet mee. Het rijksinstituut heeft behoefte aan een conclusie die de noodzaak van het RVP communiceert. Bijvoorbeeld: 9000 Levens gered.

Onderzoek Maarten van Wijhe

Het bovenstaande plaatje, afkomstig van de laatste bladzijde van het onderzoek van van Wijhe, geeft meer informatie. MvW heeft het meeste werk gedaan, ondersteund door co-werkers. Het project is door MJP en JW bedacht. MJP heeft schenkingen en vergoedingen ontvangen van verschillende farmaceutische bedrijven, inclusief GlaxoSmithKline, Pfizer, en Sanofi Pasteur MSD. Het bedrijfsleven heeft zich niet afzijdig gehouden van dit project, het bedrijfsleven staat aan de geboorte van dit project.

Het primaire doel van het onderzoek is voor de overheid en het bedrijfsleven: de publieke opinie bespelen, het vertrouwen in het RVP op te krikken en de winsten veilig te stellen. En voor Maarten natuurlijk om te promoveren.

Hoe zijn Maarten en zijn team te werk gegaan?

Maarten heeft data verzameld en ongetwijfeld geconcludeerd dat we het RVP kunnen missen als kiespijn. Wat we nodig hebben is schoon drinkwater, volwaardige voeding, frisse lucht, en sanitaire voorzieningen.

Wat waren de ‘bevindingen van het onderzoek’ en hoe heeft men dat bereikt?

Als antwoord op de vraag heeft Maarten berekend dat er naar schatting 6000-12.000 levens gered zijn sinds we begonnen zijn met vaccineren. Huh? Hoe bereken je een schatting?

Het doel van het onderzoek was de invloed die naar men aanneemt vaccins hebben gehad in de afname van de sterfte te vertalen naar een cijfer. Het onderzoeksteam heeft de sterftecijfers van 7 ziektes die in het RVP zitten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, mazelen, bof, en rodehond – vanaf 1903 tot 2012 verzameld. Over het verleden kun je relatief makkelijk een cijfer bepalen, dat is een kwestie van optellen van de cijfers van het CBS. Maar dat zou niet het gewenste resultaat geven.

Dus Maarten en zijn team hebben een berekening gemaakt over de toekomst! Met een formule hebben ze – schrik niet – ‘het te verwachten aantal verloren levensjaren voor elke doodsoorzaak geschat. Met een berekening maar liefst! Zie hieronder een deel van de toverformule – hij is lekker gecompliceerd dus valt voor niemand te controleren!

Waarom staat de hele formule op drijfzand?

De meest betrouwbare informatie die we hebben zijn de bij het CBS geregistreerde sterftecijfers. Als je die cijfers in een grafiek zet kun je zien dat er tussen 1900 en 1952 een gigantische daling plaatsvond. En hier zijn natuurlijk factoren voor aan te wijzen – afname van kinderarbeid, betere voeding, betere hygiëne etc. etc.

Op een gegeven moment – toen de daling al bijna voltooid was – is men gaan vaccineren. Vanaf dat moment is de daling toegeschreven aan vaccins. Waarom? Omdat het toegeschreven is aan vaccins. Waarom? Omdat we dat moeten geloven. Waarom? Omdat het heel veel geld oplevert?

Dit ‘gebruik’ om vanaf het moment dat er wordt gevaccineerd de daling toe te schrijven aan het vaccin, is algemeen geaccepteerd in de medische wereld, en het wordt nog steeds toegepast. Een voorbeeld is het recente succes(?) van het vaccin tegen meningokokken C. 7

Incidentie Men ACWY

Incidentie (aantallen) van meningokokkenziekte per serogroep gedurende 1992-2016 in Nederland.

Bovenstaande grafiek laat zien dat type B (de blauwe lijn) de meeste gevallen van meningokokkenziekte veroorzaakt. En ook dat er sprake is van een duidelijke afname vanaf 1992 tot 2016. Maar er is nooit tegen meningokokkenziekte type B gevaccineerd. Type C (de rode lijn) daalde vanaf 2001. Hier is tegen gevaccineerd sinds 2002.7

Komt die daling door het vaccin tegen men. C of door andere factoren? Zodra men begint met vaccineren wordt automatisch aangenomen dat een afname komt door het vaccin, maar nogmaals: Evidence based is géén wetenschappelijk bewijs. En CRT studies ontbreken.

Maar de CB-artsen ZEGGEN allemaal dat het bewezen is, hoe komt dat?

Vaste Prikdagen worden georganiseerd door het RIVM –men noemt het nascholingsdagen, maar het zijn in feite dagen waar het RVP gepromoot wordt en waar CB-artsen leren om te gaan met ‘lastige ouders’.

Op de Vaste Prik dag in 2018 deelde Rijksvoorlichter Hans van Vliet mede dat AJN-jeugdartsen Nederland, een overkoepelende organisatie voor artsen die werkzaam zijn in de jeugdzorg haar standpunt vóór vaccineren had bepaald en riep artsen op zich te scharen achter de standpunten van AJN-Jeugdartsen Nederland.

En aangezien de meeste artsen niet de moeite nemen om te doen wat de ouders doen lopen er nu honderden blind achter de volgende standpunten aan.

AJN Jeugdartsen Nederland, de wetenschappelijke en beroepsvereniging van jeugdartsen [1], adviseert ouders hun kinderen volledig te laten vaccineren volgens het schema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Deze vaccinaties zijn kosteloos en bewezen effectief in het voorkomen van ernstige en dodelijke ziekten. [2]

Omdat de ziekten steeds minder voorkomen zijn ouders onbekend met de ernst van deze ziekten. Zo kan er begrijpelijke twijfel over de noodzaak tot vaccineren ontstaan. Waarom moet je je voor iets inenten wat je niet ziet of nauwelijks voorkomt? Zonder vaccinaties zouden er jaarlijks in Nederland 30 tot 40 kinderen overlijden. [3]

Wat is de bron van het bewijs? 1,2,3 u raadt het al, onderaan het artikel staat bij de bronvermelding het geweldige onderzoek: Effect of vaccination programmes on mortality burden among children and young adults in the Netherlands during the 20th century: a historical analysis. Van Wijhe, Maarten et al. 

Ik heb Maarten één keer persoonlijk gesproken. Ik heb hem toen gevraagd of ik hem mocht interviewen. Hij zei: ‘Nee, ik denk niet dat mijn werkgever (het RIVM) dat leuk zou vinden. Je moet één mening aanhouden’. Hij weet net zo goed als ik dat zijn onderzoek geen hard wetenschappelijk bewijs is. Maar ook dat hij zijn promotie wel had kunnen vergeten als hij in zijn proefschrift zou zetten dat de sterfte aan infectieziektes al met 90% gedaald was vóórdat we begonnen met het Rijksvaccinatieprogramma. Hij is jong en zijn carrière staat op het spel – zo simpel is het denk ik. Voor hem tenminste. Voor de kinderen die levenslange schade overhouden aan vaccins is het een ander verhaal, maar welke wetenschapper luistert er naar kinderen met vaccinatieschade?

http://stichtingvaccinvrij.nl

Bronnen:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26873665 Het artikel moet je kopen om het in zijn geheel in te kunnen zien.
2. https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Historisch_onderzoek_naar_afname_van_sterfte_door_vaccinatie
3. https://www.dissolvingillusions.com/graphs/
4. Voor de grafieken is primair gebruik gemaakt van RIVM rapport 213676008‘The effect of vaccination, the incidence of the target diseases’ van den Hof, Conyn-van Spaendonck MAE, de Melker HE, Geubbels ELPE, Suijkerbuijk AWM, Talsma E, Plantinga AD, Rumke HC voor de periode 1900-1966
Daarnaast van de volgende pagina’s:
Bof: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/bof#node-aantal-sterfgevallen-door-bof
Difterie: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/difterie#node-aantal-sterfgevallen-door-difterie
Kinkhoest: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/kinkhoest#node-aantal-sterfgevallen-door-kinkhoest
Mazelen: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/mazelen#node-aantal-sterfgevallen-door-mazelen
Polio: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/polio#node-aantal-sterfgevallen-door-polio
Rodehond: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/rodehond
Tetanus: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekten-het-rijksvaccinatieprogramma/cijfers-context/tetanus#node-aantal-sterfgevallen-door-tetanus
5. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/document/60-jaar-rvp-9000-geredde-kindjes
6. RIVM Report 2017-0031 ‘Meningococcal disease in the Netherlands’ – Mirjam Knol
https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=a3203df8-f94a-4da1-a6c9-e5e95e5ef280&type=pdf&disposition=inline
7. http://ajnjeugdartsen.nl/standpunt/standpunt-vaccineren/

* mazelen is als los vaccin ingevoerd in 1976, en als combi vaccin in 1987 (BMR)
**Rodehond is in 1974 toegevoegd aan RVP voor meisjes en in 1987 voor jongens en meisjes (BMR)
***Er is vanaf 1953 gevaccineerd tegen difterie, maar het RVP begon in 1957, en 1962 is het difterievaccin opgenomen in het RVP (DKTP). Er is vanaf 1953 gevaccineerd tegen kinkhoest, en vanaf 1962 is kinkhoest opgenomen in het RVP (DKTP). Er is vanaf 1957 gevaccineerd tegen tetanus, en vanaf 1962 is tetanus opgenomen in het RVP. Het onderzoek bestudeert de effecten van het RVP, daarom hebben wij de cijfers aangehouden vanaf de invoering in het RVP.

Over de auteur:
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij, ouders artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *